Prodloužení dálnice D11 pravděpodobně zatím nebude? Jaká je pravda!

Z médií:

Prodloužení dálnice D11 se motoristé zase nedočkají. Alespoň v nejbližší budoucnosti. Přístavba dalšího úseku se prozatím odkládá. Zdržení může trvat i několik měsíců. Může za to podaný rozklad Dětí Země a majitelek pozemků což jsem se dočetl v novinách. A kde je pravda? Posuďte sami.

Skutečnost:

Výše uvedený text se týká stavby D11 1106-1 Hradec Králové - Předměřice nad Labem. Pokračuje však příprava dalších součástí dálnice D11 v Královéhradeckém kraji. V rámci stavby 1106-1 je již v právní moci stavební povolení na druhou etapu mimoúrovňové křižovatky Plotiště (zahrnuje větve Kukleny - Jičín a Jičín - Kukleny. V listopadu 2017 již bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu stavby D11 1107 Smiřice - Jaroměř, které však dosud nenabylo právní moci. Do konce letošního roku bude vydáno stavební povolení na stavbu D11 1106-2 Předměřice nad Labem - Smiřice.

Z médií:

Dálnice se nelíbí ekologům

Spor se týká prvního úseku z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Původně se mělo stavět přitom již letos během září. Jak uvádí Ředitelství silnic a dálnic v plánu, který uveřejnilo na svých webových stránkách. Děti Země si přitom připsaly jeden zásadní úspěch už ohledně obchvatu Frýdku-Místku. Ministerstvo dopravy zrušilo na základě jejich požadavků stavební povolení pro jeho výstavbu.

Průtahy mohou vést v konečném důsledku k významnému zbrzdění realizace celého projektu. V podaném rozkladu jsou napadány poměrně obecné podmínky, kupříkladu na minimalizaci hluku a dále požadují zrušení některých závazných stanovisek řady organizací.

Skutečnost:

Ministerstvo dopravy stavebníkovi (ŘSD) ve stavebním povolení uložilo předmětnou podmínku č. 24 za účelem efektivní minimalizace možných negativních vlivů z realizace stavby na veřejné zdraví a životní prostředí. Správním úřadem, který je oprávněn kontrolovat a vymáhat plnění této podmínky, je speciální stavební úřad. Z podstaty podmínky je zřejmé, že vyhodnocení jejího plnění bude možné provést pouze posouzením aktuální situace na staveništi, a to až v průběhu vlastní realizace stavby s přihlédnutím k užitým stavebním strojům a užitým technologiím. V praxi podmínka dává speciálnímu stavebnímu úřadu nástroj k operativnímu řešení případných stížností na nadměrný hluk. Není tedy pravdou, že podmínka je nevymahatelná a že není zřejmé, kdo ji bude kontrolovat, jak tvrdí Děti Země. Pro úplnost lze ještě uvést, že se jedná o podmínku standardně a dlouhodobě ukládanou ve stavebních povoleních pro stavby dálnic. Z tohoto důvodu je předmětná podmínka součástí např. i stavebních povolení pro jednotlivé úseky modernizace dálnice D1, jejichž převážnou většinu Děti Země napadly rozkladem, avšak tuto podmínku dosud nikdy nerozporovaly. Dosud tato podmínka nebyla rozporována ani při soudních přezkumech.

Z médií:

Ekologové rovněž nesouhlasí s tím, aby kácení dřevin probíhalo "zejména v období vegetačního klidu". Slovo zejména je přitom oním sporným bodem. Ten by totiž dle argumentů Dětí Země měl umožnit kácení v podstatě kdykoli.

Skutečnost:

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic je povinno převzít do stavebního povolení požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů. Ze závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí ze dne 06.10.2016 č. j. MMHK/138197/2016 zp2/mrk proto do podmínky č. 39 stavebního povolení převzalo mimo jiné i podmínku "Práce na odstranění dřevin budou prováděny zejména v době vegetačního klidu".

K tomu lze uvést, že stavebník je povinen zajistit platné rozhodnutí o kácení dřevin v potřebném rozsahu, které mu vydá příslušný správní orgán. Konkrétní období a způsob provádění kácení dřevin je proto stanoven samostatným rozhodnutím.

Z médií:

Námitky vlastníků pozemků

Rozklad ale podaly také majitelky pozemků, na nichž by měla vyrůst dálnice. Stojí za nimi právník Pavel Černohous, který zastupuje i farmářku Ludmilu Havránkovou. Argumentuje tím, že stát odmítá jakákoli jednání s majiteli pozemků. Ti totiž zatím jsou reálnými vlastníky, stát práva na pozemky zatím nemá a nikdy je neměl. Nemohl ani doložit "doklad o právu" k pozemku. Z toho ovšem vysvítá fakt, že stavební povolení za takových okolností nemusí být platné.

Skutečnost:

K tomu uvádíme, že předmětný pozemek parc. č. 398/3 v k.ú. Svobodné Dvory je dotčen v rámci stavebního objektu SO 830 - Rekultivace ploch dočasných záborů stavby. Jeho uvedení v žádosti, respektive uvedení pozemků, dotčených SO 830 v žádosti a rovněž v soupisu dotčených pozemků v napadeném rozhodnutí představuje písařskou chybu stavebníka. Pro samotnou stavbu dálnice pozemek není potřebný. Stavebník v návaznosti na podaný rozklad dopisem ze dne 05.09.2017 zúžil rozsah své žádosti vyjmutím předmětného SO 830 z objektové skladby. Tím došlo současně k úpravě rozsahu dotčených pozemků.

Z médií:

Navíc Ministerstvo dopravy oznámilo zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Tu ale většina účastníků nesleduje.

Skutečnost:

Ministerstvo dopravy využilo standardní postup podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení se použije v řízení s více než 30 účastníky, což v případě novostaveb dálnic vzhledem k jejich rozsahu nastane prakticky vždy. Podle § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Z médií:

Mimo to nedošlo ani k soukromoprávnímu jednání mezi zúčastněnými stranami. Z toho tak vyplývá podezření, že stát povolení uděluje sám sobě za zády bez ohledu na jednající strany.

Skutečnost:

V tomto případě došlo na soukromoprávní jednání mezi stavebníkem a majitelkami pozemků. Nemovitosti potřebné pro výstavbu dálnice D11 byly majetkově vypořádány. V případě výše uvedeného pozemku, který byl určen pouze k rekultivaci po výstavbě, došlo k opomenutí. Z tohoto důvodu bude pozemek ochráněn tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během výstavby a nebude tedy nutná ani jeho rekultivace.