Střet zájmů? Omezit ale ne paskvilem.

V těchto dnech jsem jako zpravodaj klubu ANO a sněmovny dostal na stůl zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 158) od pana Michálka a dalších poslanců. Nejsem proti, ba naopak mám stejný názor, ale vše se musí udělat transparentně, a ne ve střetu se zákonem či listinou základních práv a svobod. Po schválení tohoto "nedokonalého" návrhu by se náš právní systém opět zapotil. Vláda návrh nedoporučila, a tak si v pár řádcích shrňme proč.

Navržené znění § 5 odst. 1 zákona o střetu zájmů má podle předkladatelů dopadat i na případy tzv. křížového souběhu funkcí, tj. např. i na situaci, kdy zástupcem státu v právnické osobě, v níž má stát hlasovací práva, se stane osoba, která je zároveň i veřejným funkcionářem na úrovni územní samosprávy - například uvolněným zastupitelem. V takovém případě je však daná osoba ve vztahu ke státu, který ji nominoval, de facto ve stejném postavení jako kdokoli jiný bez politické funkce, a proto se jeví jako nepřiměřené, aby se i na takové situace vztahoval navrhovaný zákaz pobírat odměnu. V konečném důsledku by to mohlo být i v rozporu s právem na spravedlivou odměnu za vykonanou práci (viz čl. 28 Listiny základních práv a svobod).

Konstrukce navržená v § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů navíc není ani dostatečně srozumitelná a mohla by tedy v praxi vyvolávat interpretační a aplikační nesnáze. Především není zřejmé, a to ani z důvodové zprávy, proč druhá věta pojednává pouze o veřejných funkcionářích podle § 2 odst. 1 písm. p) (tj. o uvolněných obecních zastupitelích) a nikoli též o veřejných funkcionářích podle § 2 odst. 1 písm. o), jež zahrnuje uvolněné veřejné funkcionáře na úrovni krajů a hlavního města Prahy. Navíc použitá terminologie neodpovídá pojmům již v zákoně o střetu zájmů používaným, ať již se jedná o vymezení "uvolněného" veřejného funkcionáře nebo výčtu všech úrovní územní samosprávy, jejichž orgánů se má regulace dotýkat - viz § 2 odst. 1 písm. o) a p). Taktéž legislativní zkratku "souběžné funkce" nelze považovat za vhodně použitou, neboť způsob jejího zavedení neodpovídá ustálené legislativní praxi, podle níž by se mělo jednat pouze o nástroj ke zkrácení a zpřehlednění textu, nikoli o způsob vymezení pojmu a jeho obsahu.

Není to vše, co nejen mě v navržené změně vadí. Myslím si, že by si zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů zasloužil širší diskuzi, a hlavně kvalitní změnu kvůli které nebudou mít soudy další práci.