Vážení veteránisté,

dovoluji si vás touto cestou informovat a uvést na pravou míru některá vyjádření, která se k vám ve věci změn v systému testování historických vozidel různými zdroji dostávají. V současné době byly skutečně podány návrhy na určité legislativní úpravy a ten, kdo se o tuto problematiku trochu zajímá, ví, že o určitých změnách bylo již delší dobu s ministerstvem dopravy diskutováno. Změny, ke kterým má dojít, lze shrnout do dvou oblastí, kterými jsou ověření technické způsobilosti historických vozidel a odpovědnosti za provedená testování historické původnosti.

Tím, že jsou schvalována do silničního provozu vozidla stále modernější konstrukce, tak soudný člověk uzná, že není možné setrvávat u těchto vozidel na systému ověření technického stavu amatéry bez patřičného technického vybavení, jak se tomu v současnosti děje. I přes jasně stanovená pravidla, která nejsou navíc dodržována, se vlastníci historických vozidel odesílají na ověření technického stavu vozidel do STK, nebo autodílen, které s procesem testování nemají nic společného a jedná se pouze o alibistický přístup ze strany FKHV ČR nebo předsedů krajských testovacích komisí a pro vlastníky vozidel znamenají finanční náklady navíc. Ten, kdo své vozidlo řádně udržuje a má ho v patřičném technickém stavu a tak, jak vozidlo bylo vyrobeno a uvedeno na trh, nemusí se vůbec ničeho obávat. A to ani u vozidel staršího data výroby, jelikož pravidla pro tato ověření budou rozdílná, než u běžných silničních vozidel. Musím zmínit jednu základní věc a to, že zákon vytváří pouze rámec provedení, ale jak se bude technická prohlídka provádět, bude předepsáno až v prováděcím předpisu, který bude ministerstvem dopravy za naší účastí teprve zpracováván. Samozřejmě, aby byla zajištěna proveditelnost, jsou určité body včetně základního postupu technických prohlídek již diskutovány.

Druhou oblastí je odpovědnost právnické osoby, která testování historických vozidel provádí. Každý z vás se v posledních letech určitě setkal s vynucováním naprosto nesmyslných údajů, povinností a vytvořené administrativní náročnosti ze strany FKHV ČR, která si osvojila právo nade vším rozhodovat a to v době, kdy pro vlastníky historických vozidel platí pouze a jenom pravidla daná zákonem č. 56/2001 Sb. a vyhláškou č. 355/2006 Sb. Navrženou změnou má dojít k tomu, že se klub, který bude chtít provádět testování vozidel na historickou původnost a splní jasně daná zákonná pravidla, sám rozhodne, zda tuto činnost bez dalších vynucovaných administrativních procedur bude vykonávat. Tím dojde i k tomu, že veškerá odpovědnost za testování historické původnosti bude přenesena na klub a komisaře, který testování provede.

Nutno ještě zdůraznit, že příprava těchto změn byla v průběhu roků 2019 a 2020 řádně diskutována nejen s MD ČR, ale se členy tzv. tripartity (FKHV ČR, AKHV a AVCC AČ) a nezávislými odborníky. Jediný, kdo se diskuze od prvopočátku odmítal zúčastnit a začal vytvářet svoji proti akci v podobě petice, dehonestace zúčastněných osob, byla právě FKHV ČR a v těchto akcích stále pokračuje a rozšiřuje nepravdivé, účelové, nebo neúplné informace. Je pravdou, že následně několik jednání s FKHV proběhlo, bohužel následně stejně dohodnuté body nebyly dodrženy.

Pokud shrneme přínosy těchto změn, kterými jsou platnost testování po dobu 5 let od jeho provedení, ověření skutečného technického stavu historických vozidel na STK v rozsahu dle roku výroby a konstrukce, které slouží především pro vlastníky vozidel a ke kterému by stejně došlo, svobodné rozhodnutí klubů zda testování historické původnosti budou provádět a v neposlední řadě převoditelnost průkazu historického vozidla, tak to jsou jen pozitivní věci nejen pro vlastníky historických vozidel, ale i pro samotné kluby. Je třeba ještě zdůraznit, že testování na historickou původnost budou stále vykonávat de facto ti samí odborníci z řad klubů, ale s plnou zodpovědností za provedená testování včetně případných jasně definovaných sankcí.

Petr Sadovský a Michal Ratiborský


Otázky a odpovědi1/ Proč požadujete změny pravidel v testování veteránů?

Cílem je umožnit testování historické původnosti všem klubům, které o to mají zájem a splní stanovené podmínky. Jsem toho názoru, že odborníci na historickou původnost, jsou právě v těch klubech a věnují se konkrétním veteránům dlouhé roky. Společně s tím ale kluby získají i nové povinnosti a přibude i možnost sankcí, která tu teď chybí. Pokud dojde i ke zjevným podvodům při získávání testací, tak neexistuje možnost jak to postihnout.

2/ Proč chcete oslabit roli Federace klubů historických vozidel, která je mezinárodně uznávaná a dát kompetence do rukou Krajských úřadů bez jakýchkoliv znalostí věci? Pokud správně chápu, krajské úřady rozhodnou o tom, jaký klub dostane razítko k testování.

Chceme tomu dát řád, který dlouhodobě chybí. Krajské úřady by měly po splnění určitých podmínek vydat povolení testovat, ty podmínky budou předem jasně dané a transparentní. Nebudou posuzovat samotné veterány, to bude pak na jednotlivých klubech, takže po úřadech rozhodně nikdo nebude chtít detailní technické znalosti historických vozidel. Z toho je jasně zřejmé, že cílem není oslabit FKHV, to je nesmysl. Cílem je nastavit tu jasná a transparentní pravidla, která budu pro všechny stejná. Já ale asi rozumím tomu, že se FKHV ohání touto argumentací, protože teď mají výhradní monopol.

3/ Jak bude nový stav garantovat to, aby nepřibývalo podvodů a švindlování, kdy se například za veterány schválí automobily s neoriginálními díly, nebo se přepíše rok výroby, popřípadě se do provozu propustí vyloženě novodobé repliky?

Vy ale popisujete stávající stav a problémy, které jsou dnes relativně časté. Právě proto jsme přišli s tímto návrhem, který by měl nekalostem zabránit. Dnes například chybí jakákoliv možnost sankcí, pokud se přijde na to, že došlo k záměrnému podvodu. A my právě tento instrument mimo jiného chceme zavést a od toho si i slibujeme, že podvodů výrazně ubude. Pokud tuto problematiku sledujete dlouhodobě, asi jste zaznamenal rezignaci předsedy technické komise FKHV, který v rezignačním dopisem doslova uvedl, že důvodem jsou tlaky a vměšování se do práce Technické komise ze strany FKHV. To je myslím o dnešní situaci dost vypovídající a bohužel toto je již několikátá rezignace. Je zdokumentováno několik případů, kdy byly otestovány repliky velmi cenných a unikátních vozidel jako dobové originály, čímž může vzniknout případnému kupci takového vozidla, který jej koupí jako originál, škoda v řádu milionů. Také se do provozu dostal například druhoválečný tank, který rozhodně mezi silniční vozidla nepatří, stejně tak třeba samohybná houfnice DANA.

4/ Sám jste členem klubu 1st Veteran USA Car Praha, který jak známo vedl a prohrál spory s FKHV. Není oslabení jeho role aktem pomsty za letité spory?

To je naprostý nesmysl. Určitě dobře víte, že jsem pouze řadovým členem a nikdy tomu nebylo jinak. O spory klubu s FKHV jsem se nikdy nezajímal. Jsem majitelem historického vozu a je to můj koníček. To je celé. Jaké jsou nebo nejsou mezi jednotlivými kluby spory, to mě opravdu nezajímá.

5/ Ze strany FKHV je slyšet názor, že se může svět historických vozidel uvrhnout do nekontrolovaného byznysu, nebojíte se této varianty?

Ano, je oprávněnou obavou FKHV, že přestane kontrolovat část byznysu s historickými vozidly, neboť ve vedení federace jsou lidé, kteří s veterány obchodují, na rozdíl od předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu. Zároveň je na tom vidět, o co se federaci jedná. Ale nyní vážně, trh s historickými vozidly je velmi specifický a počet zájemců i nabízených vozidel je víceméně konstantní.  

6/ Jaké jsou důvody pro změnu zákona č. 56/2001 Sb.?

Zákon č. 56/2001 Sb. a související provádějící předpisy zpracovávají a upravují podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a to dle § 1 zákona i vozidel historických. Tyto podmínky mají umožnit vlastníkům bezpečný provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích, které mají zároveň zajistit i uchování dědictví doby, ve kterém byla tato vozidla vytvořena a provozována. Neřeší tedy pojem "historické vozidlo" (HV) z hlediska jeho historické, technické, finanční, sběratelské nebo kulturní hodnoty.

Legislativní proces ověření a uznání těchto vozidel jako historické, nebo historicky původní, jejich registrace a případné změny v registru vozidel by měly být pro vlastníky vozidel zcela jednoznačné, jednoduché, srozumitelné a pokud možno vstřícné a obdobné procesům silničních vozidel vedených v registru silničních vozidel. Zároveň musí být zajištěna rovnost podmínek pro všechny vlastníky vozidel a i pro právnické osoby, které testování a ověření těchto vozidel provádějí, ale se zajištěnou kontrolní činností orgánů státní správy.

Domníváme se, že proces tak, jak je v současnosti těmito předpisy legislativně upraven, nezohledňuje a naprosto rezignuje na kontrolní roli státu, která by měla být prováděna prostřednictvím orgánů státní správy, jelikož stát prostřednictvím ministerstva dopravy zodpovídá za pravidla v oblasti bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích a za to, která vozidla jsou do silničního provozu schválena. V současnosti je tu systém, který přenesl odpovědnost v plném rozsahu na zájmový spolek, který do provozu schvaluje vozidla, která tam ani nepatří.

Hlavními důvody úpravy zákona jsou zjednodušení systému, přizpůsobení aktuálním požadavkům a situaci a to, že stávající systém již naráží na své limity a to především testováním velkého množství vozidel mladších ročníků, kdy ověření jejich technické způsobilosti již nelze provádět stávajícím systémem. Jedná se především o:

- KTK nemají technické vybavení a často ani možnosti otestovat novější historická vozidla a primárně je posílají do odborných autodílen nebo do STK.

- Majetková a osobní data agregovaná za celou ČR by měl mít k dispozic pouze stát.

- Data v elektronické podobě budou uložena pouze v IS, který je provozovaný pod MD ČR.

- Vyšší kontrola státu nad tím, co je otestováno jako HV a jak probíhá kontrola technické způsobilosti.

- Jasně definovaná pravidla testování, požadavky na právnické osoby provádějící testování na historickou původnost (kluby) a jasně specifikované sankce za případná pochybení.

7/ Dojde v případě schválení změny zákona č. 56/2001 Sb. k zániku veteránského hnutí?

Nedojde. Změna zákona č. 56/2001 Sb. se vůbec netýká spolkové činnosti klubů tak jako celý zákon. I v této změně je však obsaženo, že testování vozidel na historickou původnost nadále zůstane v klubech.

8/ Kdo bude testovat na historickou původnost?

Pověření k testování na historickou původnost budou mít nadále kluby, které mají svůj účel spojen s historickými vozidly. V principu se z pohledu klubu nic nemění, stále na historickou původnost budou testovat odborníci z oblasti historických vozidel.

Nepravdivé jsou informace, že historickou původnost budou posuzovat na STK nebo státní úředníci.

9/ Kdo bude pověřovat kluby k testování na historickou původnost?

Kluby k testování bude pověřovat příslušný krajský úřad, jako zcela nezávislý orgán a to za jasně definovaných zákonných podmínek, např.:

- existence klubu alespoň 3 roky

- účel klubu spojený s historickými vozidly

- hlavní účel není podnikání

10/ Je nutné s historickým vozidlem absolvovat kontrolu na STK?

Ano, ale ve stanicích technické kontroly se bude kontrolovat pouze technická způsobilost, nikoli historická původnost. Navíc s přihlédnutím k roku výroby a konstrukci vozidla. V návrhu k prováděcímu předpisu je, že např. u vozidel do roku výroby 1950 bude kontrola technické způsobilosti jednotlivých částí probíhat pouze vizuálně a na úrovni evidenční kontroly. Mladší vozidla budou procházet linkou STK, avšak budou kontrolovány v souladu s předpisy a požadavky v době výroby vozidla (nebude problém např. absence bezpečnostních pásů, slunečních clon, když jimi vozidlo nebylo vybaveno apod.).

Poznámka: Současný systém testování na úrovni KTK vyžaduje protokol z odborné autodílny nebo často z STK (bez ohledu, zda danou prohlídku udělá komisař KTK). Za tuto prohlídku vlastník musí extra zaplatit. Následně s vystaveným protokolem musí historické vozidlo absolvovat prohlídku v KTK, která však o cenu zaplacenou ve zmiňované autodílně nebo na STK levnější není.

11/ Zvládnou STK kontrolovat technickou způsobilost historických vozidel?

Ano. V současnosti existuje mnoho předválečných vozidel na tzv. "bílých značkách", která musí absolvovat kontrolu na STK v plném rozsahu. V případě HV na ZRZ typu "V" bude prohlídka technické způsobilosti jednodušší.

12/ Bude se u historických vozidel měřit emise?

Ne. Historická vozidla vůbec nebudou zajíždět do stanice měření emisí.

13/ Kde bude možné vozidlo zaregistrovat?

Historické vozidlo bude možné zaregistrovat na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností v sídle kraje.

14/ Bude možné vozidlo při prodeji přepsat na nového majitele?

Ano. Při první registraci bude historickému vozidlu vystaven převoditelný Průkaz historického vozidla (měl by být uveřejněn nový vzor) a historické vozidlo bude možno přepsat bez nutnosti nového testování.

15/ Jak dlouho bude platit testování a technická prohlídka?

V návrhu je 5 let.

16/ Budou HV v provozu omezena?

HV by měla být na pozemních komunikacích provozována za obdobných podmínek jako v současnosti. Neměla by být provozována komerčně a za účelem denní přepravy, jinak provoz není omezen. Není pravda, že by historické vozidlo mělo být přivezeno na akci na přepravníku. Historické vozidlo, pokud je zaregistrované a má platné testování na historickou původnost a platnou technickou prohlídku bude možno volně provozovat na pozemních komunikacích.

17/ Bude možné registrovat historické vozidlo a získat ZRZ bez původních dokladů k vozidlu?

Ano. Registrační místo obce s rozšířenou původností v místě kraje zaregistruje HV, vystaví PHV a ORV a vydá ZRZ na základě podkladů z klubového testování a STK. Nutno zdůraznit, že testovaná vozidla by měla být v minulosti na pozemních komunikacích provozována.

18/ Bude nutné přijmout na každém registračním místě extra proškoleného pracovníka?

Ne. Registrace historických vozidel již na obcích s rozšířenou působností v místě kraje probíhá, bude rozšířena o případné převody, ale naopak, ubudou nutná odhlášení a opětovná přihlášení v případě změny majitele.

19/ Bude odebrána FKVH ČR národní autorita FIVA?

Ne. Národní autorita FIVA není nikterak dotčena a nadále zůstane v rukou FKHV ČR, které je svěřen výkon národní autority pro českou republiku a testování historických vozidel dle podmínek technického kodexu FIVA pro vystavení tzv. FIVA identity card. Zde je opět nutné zdůraznit, že FIVA jako taková neřeší a neschvaluje technickou způsobilost HV k provozu na pozemních komunikacích, jak je tomu v případě Z 56/2001 Sb. FIVA karta neměla, nemá a nebude mít žádný vliv na provoz historického vozidla na pozemních komunikacích a získání zvláštní registrační značky.

20/ Jak se změna zákona dotkne vojenských vozidel?

Novela zákona vojenská vozidla neřeší, čili změny v oblasti vojenských vozidel oproti stávající legislativě žádné nejsou. Zde je ale nutné rozlišit druhy a kategorie vojenský vozidel. Pokud se jedná o vojenská tzv. zabezpečovací vozidla, která byla schválena i jako civilní verze pro provoz na pozemních komunikacích (T 805, T 815, T 138, Praga V3S, UAZ, ZIL, JEEP apod.), tak se nic nemění. U vozidel pancéřovaných a bojových, která nikdy pro provoz na pozemních komunikacích schválena nebyla je situace jiná a Z 56/2001 Sb. je skutečně neřeší. V současné době jsou ale hledány možnosti, jak těmto vozidlům umožnit např. přesun na veřejných pozemních komunikacích, nebo i jiný způsob jejich provozu, ale pod jiným zákonem.

21/ Je pravdou, jak tvrdí výkonný ředitel FKHV Ing.Kot v emailu členům UKUVHT, že kromě ověřování historické původnosti komisemi spolků a kontrol technického stavu na STK zůstane nadále zachováno i testování Krajskými testovacími komisemi FKHV? Tyto komise mají dnes ověřovat technický stav vozidel (neřešme teď, že nic takového nedělají), tak co by kromě vybírání peněz pro FKHV dělaly, když by technický stav již byl odborně ověřen STK?

Změna zákona toto vůbec neřeší. Způsob a podmínky testování a provedení technické prohlídky bude řešen v prováděcím předpisu. Pokud ale zákon uvádí, že technické prohlídky vozidel provádí STK, což je specializované pracoviště na provádění technických prohlídek vozidel, tak není žádný důvod pro zachování KTK.

22/ Se zájmem jsem si přečetl Vaše stručné objasnění situace. Ve většině bodů s Vámi plně souhlasím. Chybí mi však, podle jakého klíče se budou vybírat či schvalovat klubové komise zodpovídající za historickou původnost.

Žádný klíč není. Jsou pouze nastaveny podmínky, při jejichž splnění a podané žádosti klubem příslušný krajský úřad, v jehož obvodu má klub své sídlo, rozhodne a udělí oprávnění k testování HV. Sám klub se tedy rozhodne, zda o to požádá a předpokládá se, že to budou ty samé kluby, jako dosud.

23/ Kdo bude garantem dostatečného zastoupení zkušených a dosud osvědčených testačních komisařů v komisi, která bude u zrodu jakési "novely" pro Stanice technických kontrol rozšířené na historická vozidla a zejména přístupu jejich pracovníků k historickým vozidlům obecně?

Garantem zkušených testovacích komisařů bude klub, jako doposud. Při STK žádní komisaři, kteří by prováděli testování historické původnosti. STK bude provádět pouze ověření technického stavu HV. Jakým způsobem toto bude prováděno, bude řešeno až v prováděcím předpisu.

24/ Kdo a jak bude kontrolovat činnost komisařů, resp. vyhodnocovat oprávněnost případné stížnosti na ně? Krajský úřad? Nějaká revizní komise? V jakém složení a s jakým pověřením? V současné době, kdy např. právě předseda vašeho domácího klubu, se opakovaně dopouštěl prohřešků během testování (např. byl to právě on, kdo otestoval repliku hot rodu, nesmysly, jaké psal do testací jsou do očí bijící a snadno dohledatelné) a proto mu byla možnost testování odebrána (čili není pravda, že v současné době FKHV nemá nástroj a nekontroluje činnost komisařů), funguje právě FKHV jako garant kvality komisařů. Kdo stejně kompetentní jako FKHV bude nadřazen komisařům a Krajským úřadům? Předpokládám, že komisaři, kteří byli pro svá pochybení zbaveni možnosti testovat, teď budou mezi prvními, kdo si poběží pro osvědčení na Kraj. Pokud budou svoji činnost vykonávat tak jako předtím, kdo bude mít právo je odvolat? Vzhledem k tomu, že na připravované změně jste společně pracovali, což doufám nechcete popřít, kdo bude ochoten těmto lidem případně vystavit stopku, když se např. neváhali v minulosti ohánět zfalšovanými doklady, umím si představit, že s poslanci za zády, se budou cítit víc než neohroženi...

A další dotaz, pokud budou komisaři k výkonu své funkce potřebovat živnostenský list, jak jsem se dočetl ve Vašem pozměňovacím návrhu, nejste to právě Vy, kdo z toho dělá ryze podnikatelskou činnost? Díky předem za reakci.

Kontrolu si v prvé řadě zajistí klub, který svého komisaře k testování pověřil. Jakým způsobem, to bude záležet na kontrolních mechanismech, které si klub vytvoří. A že si je vytvoří, o tom buďte přesvědčen, jelikož bude mít za provedené testování plnou odpovědnost a bude se chtít vyhnout případným postihům, které při prokazatelném pochybení mohou následovat. V druhé řadě to jsou dle Z 56 orgány odborného dozoru (ministerstvo dopravy, krajský úřad) a dále pak registrační místa a to tím, že protokoly o testování budou vkládány do IS STK, což je IS veřejné správy. Každý si dá veliký pozor, aby testování bylo provedeno dle pravidel, jelikož při jakémkoliv podezření bude okamžitě identifikovatelné, který klub testování provedl. Jak jistě víte, ta největší kontrola je veteránskou veřejností a při jakémkoliv podnětu toto bude muset být řešeno např. ve správním řízení a v případě řešení sporu je již dnes možno zřídit dle odst. 11 přílohy č. 6 vyhl. č. 355/2006 Sb. odbornou komisi při MD.

Pro řešení osobních invektiv tato stránka nebyla zřízena, takže odpovídat nebudu. Ale pokud máte v ruce prokazatelné důkazy (nerozumím pojmu kopie hot rodu) o špatně provedených testacích, tak toho můžete využít místo toho, abyste někoho zcela neurčitě napadal.

Pokud se domníváte, že FKHV je tím správným garantem kvality, je to váš názor, ale my máme zcela jiné zkušenosti a důkazy.

Žádným komisařů nebude krajský úřad nic vydávat, ale pouze klubům. Pokud komisař pochybí, tak ho odvolá klub, pokud ovšem klubu na základě takového pochybení nebude krajským úřadem odebráno pověření k testování a žádný poslanec na tom nic nezmění.

Komisaři žádný živnostenský list potřebovat nebudou, ale živnostenský list si musí zajistit právnická osoba (klub), která testování bude chtít provádět, jelikož se bude jednat o opakovanou výdělečnou činnost. V daném případě se jedná o zapsaný spolek, tak podnikatelskou činnost je možné vykonávat pouze ve vedlejší činnosti, která slouží k podpoře činnosti hlavní. Na těchto pravidlech se nic nezměnilo, a pokud to kluby dnes neví, tak by si to měly nastudovat, aby se nedopouštěly protiprávního jednání.

25/ Dobry den vlastním ladu 2107 ma to bilé značky a veteranský prukaz na podzim jsem absolvoval stk v Kyjově kde ještě netestovali veterána a že to budou brat jako normální vozidlo tak by mne zajimalo jaké mají znalosti s kontrolou veteránu a jak je to z emisami které musím zaplatit a je nedělají Děkuji.

Pokud máte vozidlo na tzv. bílých značkách, tak se z pohledu Z 56 jedná o běžné silniční vozidlo, na které se ověření technického stavu ve STK vztahuje v plném rozsahu. Nevím, o jaké veteránském průkazu hovoříte, protože žádný takový právní předpis nezná. Můžete mít pouze tzv. Žádost o provedení testování historického vozidla, kterou se uznává vaše vozidlo pouze jako historicky původní. S tímto dokladem se ve SME prokážete a emise nebudou měřeny, ale opravdu je musíte zaplatit, jelikož kromě měření emisí probíhá i kontrola palivového a výfukového systému a vystavuje se protokol.

26/ Dobrý den. Jak se tato změna dotkne motocyklů? Platnost testaceu jedné stopy, přenos "veteránskych značek" při prodeji apod...

Půjde o stejnou praxi jako u automobilů.

27/ Jaká je předpokládaná cena posouzeni tech.stavu HV na STK? Jaké budou doporučené ceny testováni v rámci KLTK?Budou posouzení tech.stavu HV provádět všechny STK v ČR?

Cenu ještě nelze určit, jelikož není znám rozsah provedení technické prohlídky u jednotlivých druhů vozidel. Rozsah provedení technické prohlídky bude řešen v prováděcím předpisu pro HV. Dle našeho zjištění ale cena musí být tzv. přiměřená a neměla by překročit současně stanovené ceny pro jednotlivé druhy vozidel a cena by měla být spíše nižší.

28/Kdo je předkladatelem návrhů. Tedy krom pana Paříka který se k tomu hlásí.

Předkladatelem návrhů jsou mimo jiných pan poslanec Sadovský a Ratiborský. Pan Pařík je jeden ze zpracovatelů návrhů.

29/ V odpovědi na otázku č.10 uvádíte, cituji: "Mladší vozidla budou procházet linkou STK, avšak budou kontrolovány v souladu s předpisy a požadavky v době výroby vozidla (nebude problém např. absence bezpečnostních pásů, slunečních clon, když jimi vozidlo nebylo vybaveno apod.)"

Jak chcete garantovat, že konkrétní pracovník na STK bude vědět, které vozidlo, které značky bylo v konkrétní době výroby vybaveno tak či onak. Když vezmu jako příklad americké vozy. Bude se pracovník STK obtěžovat zjišťováním toho, že Cadillac 1959 pásy v době výroby neměl a Mustang 1969 už je z výroby měl? Nezlobte se, ale já si tohle nedokážu dost dobře představit. Podle mne nastane totální chaos a díky neodbornosti a neznalosti problematiky za strany pracovníků STK budou majitelé veteránů v pasti. Nedovedu si představit, že se tam s námi někdo bude hodinu crckat, studovat nějaké prospekty k historickému vozu a jeho výbavě, aby věděl, co má kontrolovat. Jednoduše člověka vyhodí.

Vybavení vozidel je určující pro výrobce vozidel a ne dle typu vozidla, ale od nabytí účinnosti norem pro technické vybavení vozidel. Jako citované příklady mohu uvést:

Clona proti slunci 1. 7. 1972

Pásy přední 1. 1. 1969

Pásy zadní 1. 10. 1986

Opěrky hlavy přední 1. 1. 1986

Veškeré tyto normy jsou k dispozici na každé STK a technici jsou na toto školeni.

30/ Jsem testační komisař a měl bych pár dotazů:

Po pěti letech se bude testace prodlužovat jak?

Teď se domluvite s klubem, komisař to nafoti vyplní žádost v IS pak se musi majitel dojet na STK a krajska komise testaci prodlouží..

Nove kraj odpadne a bude jen STK?? A razitko o prodloužení do prukazu da kdo??

V informačním Systemu budeme mi klubovi komisaři pracovat dál? Nebo bude jiny IS?? Nebo jak to bude?? Pokud vim tak informacni system je FKHV..

Po pěti letech vám na vaši žádost KLTK provede opakované testování a vydá nový protokol. Technickou prohlídku HV ve STK je možné provést až po testování. STK vyznačí údaj o výsledku technické prohlídky v PHV. Výsledek technické prohlídky platí po dobu platnosti výsledku testování. Nic by se nemělo dělat v současném IS FKHV. Vy byste měl pouze vyplnit protokol o testování, který je ke stažení na stránkách MD jako doposud (předpokládá se ale nový vzor), nic nemusíte fotit, fotit bude STK. Jakou zvolíte evidenci nebo formu IS bude záležet čistě na vašem klubu. Žadateli o testování předáte pouze dva výtisky protokolu o testování.

31/ Kolik procent musi mit replika auta aby to byl uznany jako veteran.A kdo to pozna ze to neni original.

Takto přesně se to nedá říci. Hlavními nosiči identity vozidla je výrobní číslo rámu / šasi nebo karoserie, u novějších vozidel VIN. Pokud vozidlo bude opatřeno stejnými a schválenými konstrukčními prvky z jiného vozidla, tak se dá mluvit o historickém vozidle. Výroba replik je ale úplně něco jiného a od data výroby musí uplynout doba nejméně 30 let a výrobce repliky je její zhotovitel. Testování bude prováděno na základě technického řádu a v protokolu o testování. To, že se replika pozná, o tom buďte přesvědčen.

32/ Zdravím ,Dvě otázky,bude zachováno více vozidel sbírky- na jednu historickou SPZ?Pojistka se platí za největší váhu či největší obsah vozidla nebo budu muset mít na každém novou historickou-SPZ??to znamená platit pojištovně za každé nákladní auto ať jede či nejede...druhý dotaz-A jak dopravím deset nákladních nebo užitkových historických vozidel na STK a tam za každé zaplatím?,je potřeba dva dny volna...Neprojdu například na válcích a tak pojedu znova 25km,, tam zase znova zaplatím??Jako na běžném STK pro nákladní vozy?likvidační si myslím

Na první otázku vám nejsme schopni zatím odpovědět, jelikož toto v současnosti řeší prováděcí předpis V 355/2006 Sb. a ne návrh změny zákona. Bude tedy záležet na stanovisku MD, jak k tomuto v novele vyhlášky přistoupí.

V současném systému testování jste musel absolvovat ověření technické způsobilosti každé dva roky a to na všech vašich vozidlech. Můžete nám tedy sdělit, jak jste to dělal? V navrhovaném systému je platnost technické prohlídky 5 let, takže je to pro vás daleko lepší situace, kdy si prohlídky můžete rozložit do delšího časového úseku. Navíc budete mít naprostou jistotu, že vaše vozidla jsou v technicky řádném stavu a dokonce i brzdí a pokud ne, tak je to ovšem jenom váš problém a ne STK.

33/Ano, konkrétní příklady pochybení pánů Košárka (předsedy 1st American Car clubu, jehož jste Vy a p.Ratiborský členy), Paříka a Sekery existují a právě na základě těchto důkazů jim byla možnost testování odebrána. Takže FKHV zafungovala správně. Bohužel aktem jejich pomsty a snahy dostat se opět k možnosti testovat HV, je spojení s Vámi a Vaše aktivita, což není žádný osobní útok na Vás, existuje totiž přímý důkaz na to, jak Vám diktují co máte psát. To samozřejmě můžete popřít, ale ten důkaz existuje a bude použit.
Říkáte, že komisaře budou kontrolovat jejich kluby, jako že p.Košárka, který už teď má tu nejhorší možnou pověst v českém veteranském hnutí, bude kontrolovat jeho klub. A tomu jako opravdu věříte?
Pojďme se podívat jaké tohle bude mít důsledky. Komisaři jednotlivých klubů budou posílat oznámení o pochybení jiných komisařů, to je nádherný prostor pro řešení osobních sporů a závisti pramenící z toho, kolik který klub testacemi, např. díky rychlosti jejich provedení, vydělá peněz (už tohle bude výrazný pokles úrovně proti současnému stavu). Budou ta udání posílat na MD, na kluby, na Kraje, bude z toho odporná zumpa. A ty Kraje a Ministerstvo řeknou dost, iniciují zrušení celého systému testování a vrátíme se o 30 let zpět, kdy se na veterány budeme moct akorát chodit dívat do garáže. Z hlediska dnešní situace, kdy celý systém funguje perfektně a kdo není nepoctivý nemá s FKHV problém, to bude opravdu typické vylepšení z dílny poslaneckého klubu ANO...

Vážený Jean Paule, jak vám bylo již sděleno, tato stránka neslouží k vyřizování osobních invektiv a pomluv. Přesto vám sděluji, že z vašeho vyjádření je patrné, že máte poněkud mylné a nepřesné informace. Pan Ratiborský není členem 1 st American Car Clubu, a pokud máte konkrétní důkazy o pochybení citovaných pánů, tak mě je předložte, jinak to jsou z vaší strany jenom pomluvy a prázdná slova.

Pokud máte k navrhované změně zákona v systému testování HV nějaké konkrétní otázky, tak je vám rádi zodpovíme, ale na vaše slohová cvičení, prázdné floskule a domněnky nehodláme nikterak dále reagovat.

A ještě jedna věc. Pokud si stojíte za tím, co píšete, tak byste to měl zveřejňovat alespoň pod svým vlastním jménem a ne pod pseudonymem.

34/ Dobrý den. Neustále se opakuje že vozidla půjdou na STK, zajímalo by mě která stanice bude kontrolu provádět a jaká bude cena prohlídky? Budou stačit u přihlášených vozidel již vystavené doklady a nebo budu muset ještě něco dokladovat? Bojím se že cena za tuto prohlídku bude stejná, neli vyšší jak STK sportovního vozidla což je dnes cca 2150kč. Další otázkou je kdo mě bude u vozu 100let starého dělat kontrolu - pojedu s ním já, nebo nějaký technik? Chápete mé obavy?

Kontrolu by měly provádět všechny STK. Co se týče ceny, odpověď je uvedená pod bodem č. 28. Po nabytí účinnosti změny zákona a po přechodném období budete muset udělat nové testování a prohlídku ve STK dle nově vydaných a platných pravidel. Pokud máte vozidlo 100 let staré, tak vám gratuluji a chápu vaše obavy. K těmto vozidlům se bude přistupovat ale zcela individuálně a samozřejmě ho budete obsluhovat sám.

35/ Dobrý večer, věřím že to co píšete se konečně podaří prosadit. Jmenuji se Zdeněk Vojáček, jsem z Ostravy a je mi 68 let a dělal jsem krajského komisaře KTK pro Moravskoslezský kraj 9 let. Před asi 5 lety jsem tuto pozici opustil ze zdravotních důvodů, ale již vtenkrát jakmile jsem nastoupil do funkce tak jsem požadoval, aby jsme průkazy prodlužovcli co 5 let jak to bylo na Slovensku kde hlavního šéfa pro veteránské dění dělal ing. Josef Vari, z kterým jsem se osobně znal, a jednou jsem jej taky pozval na zasedání do Prahy které se vždy pořádalo první sobotu v novém roce. Tenkrát prezidenta FKHV dělal ing. Jan Taubel. ing, Josef Vari nám vysvětlil jak je to prosté a snadné si tyto podmínky o prodlužování průkazů veteránů vytvořit sami bez spolupráce FIVA jak nám bylo vtloukáno do hlavy, že bez jejich schválení to nemůžeme provést. Když jsem pak příští rok na školení ubral aspon na 3 roky, tak bohužel ani jeden ze 13 komisařů pro to nezvedl ruku. V tenkrát jsem pochopil, že toto se nikdy nepodaří, bylo to těžké zklamání. Věřím že tu myšlenku z prodlužováním i registrací dotáhnete zdárně do šťastného konce. 

Děkujeme vám za zaslání vašich osobních zkušeností. Dovolujeme si zároveň uvést, že základním smyslem celého systému testování je umožnit provoz HV na veřejných pozemních komunikacích. Garantem, jaké vozidlo se u nás na veřejných pozemních komunikacích bude provozovat, je stát zastoupený MD. Tedy zcela nepodstatná je v tomto pohledu otázka FIVA, která řeší HV pouze z pohledu historické původnosti, ale nejpodstatnější část, což je ověření technické způsobilosti, neřeší vůbec. Pravidla pro historickou původnost (kodex FIVA - v současnosti verze 2020) slouží pouze pro vystavení tzv. FIVA card.

Z uvedeného je zcela jednoznačné, že právě stát z titulu své odpovědnosti si musí vytvořit svá vlastní pravidla a ne se odkazovat na pravidla zájmového spolku.

Jsme přesvědčeni, že předložené návrhy na změnu systému testování jdou tím správným směrem.

36/ Díky za sepsané informace. Je pravda, že je nutné při prodlužování veteránské testace (vozidlo na bílých RZ) doložit krom jiných fotek, také fotografii vyraženého výrobního čísla na karoserii? Co když má vozidlo jen nanýtovaný výrobní štítek? Podle mého názoru to je zásah do originality vozidla. To si mám nechat do originálního laku vyrazit raznicemi číslo, když to tak originálně nebylo? A kdo to bude dělat? Předem díky za odpověď.

Toto není v žádném případě pravda. Pokud výrobce vozidla identifikuje vozidlo pouze výrobním štítkem, tak je to zcela v pořádku a případů je celá řada, a to např. u vozidel anglických, nebo amerických. Nutno ale uvést, že pro výrobce vozidel od roku 2002 platí pravidlo, že všechna vozidla po tomto roku výroby musí být opatřena vyraženým výrobním číslem a tam by mělo být.

Nevím, proč byste měl dokládat jiné fotografie, než které vám, jako vlastníku vozidla, předepisuje V 355/2006 Sb. Toto je pouhý výmysl FKHV.

37/ Doplňující dotaz k otázce č. 30. Pane Sadovský, ne zdaleka všechno co se týče technických specifikací vozidel, je dáno celosvětově. Tak konkrétně u těch amerik jsou to například červené blinkry a další speciality pro tento kontinent. Dále například všechny motory V8 velké trojky byly až do roku 1985 vybaveny dvojdílným zadním guferem motoru. Některé lze přestavět na jednodílné, ale u většiny to nelze a tím pádem téměř neexistuje americký vůz té doby, kterému by v menší, či větší míře tudy neutíkal olej. A těch specifik je mnoho a mnoho u různých výrobců různých kontinentů. Ptám se znovu, jak chcete zaručit, že technik zvyklý na moderní vozy bude ochoten tyhle "špeky" řešit a hlavně zohlednit.

Právě z těchto specifických důvodů má být pro posouzení technické způsobilosti vytvořen prováděcí předpis jen pro ověření HV, který toto v menší či větší míře bude zohledňovat. Tak jako dnes např. u Š spartak, která byla vybavena červenými zadními blinkry, nikdo nepožaduje, a to ani u vozidel na bílých RZ, aby toto bylo předěláno prostě proto, že takto bylo vozidlo uvedeno na trh. V jednom máte pravdu, zaručit nelze nikdy nic, jelikož vždy půjde o subjektivní posouzení technikem, ale mám svobodnou volbu v tom, že STK si vybírám sám a mohu jít příště jinam, kde ten přístup bude jiný.

38/ Vážení, události posledních dnů a šíření informací ze strany současných předních představitelů FKHV ČR mě donutily, abych vyjádřil svůj pohled na návrhy změn v systému testování tak, jak to čtu já a to nejen jako vlastník historických vozidel, ale i jako testovací komisař KLTK a KTK.

Položme si tedy několik základních otázek:

- Je současná činnost FKHV ČR vyvíjena opravdu ve prospěch majitelů historických vozidel, veteránského hnutí nebo klubů?

- Neuvědomila si FKHV ČR zcela opožděně, že systém testování může být zajišťován i zcela jiným způsobem, a to daleko jednodušeji a levněji jak pro vlastníky, tak samotné kluby?

- Proč FKHV ČR nepřistoupila od prvopočátku v roce 2019 na zcela konstruktivní dialog k navrhovanému a dohadovanému systému testování?

Co by se tedy mohlo změnit:

a) Pro FKHV ČR:

- Přijde o monopolní systém testování včetně nastavování svých pravidel a tím přijde i o finanční příjmy, které získává převážně od vlastníků HV a klubů,

- zřejmě bude nucena, jako národní autorita FIVA, se vrátit ke kořenům a smyslu své činnosti.

b) Pro vlastníky HV:

- K provedení testování se budou obracet pouze na kluby jako doposud,

- testování bude platné po dobu 5 let od jeho provedení,

- bude převoditelný PHV,

- ověření technické způsobilosti budou provádět STK způsobem, že posouzení bude prováděno s ohledem na stáří a konstrukci vozidla a tak, jak bylo vozidlo ve své době uvedeno na trh a bez kontroly a měření ve SME,

- žádná další nesmyslná jiná administrativa a další vynucované ověřování komisaři KTK nadbytečným a pouze alibistickým odesíláním na STK, nebo do autodílen za další finanční náklady,

- pokud dané STK a její přístup nebude vyhovovat, může jít jinam.

c) Pro kluby, které testování budou provádět:

- Pověření k této činnosti, pokud splní zákonem stanovené podmínky, dostanou od nezávislé státní správy (krajského úřadu, a to za jednorázový poplatek 3000 Kč) a to opět bez dalších nesmyslných požadavků, jako v současnosti,

- bude zcela odpovědný za provedené testování a sám si zvolí a proškolí testovací komisaře, kteří tuto činnost budou provádět (znamená to pouze to, že testování budou provádět stále stejní odborní klubový komisaři, jako doposud),

- případná pochybení mohou jít do správního řízení s jasně stanovenými sankcemi,

- testování bude prováděno na základě technického řádu, který bude vycházet z kodexu FIVA, předpokládám verze 2020,

- předmětem testování bude vozidlo, ne jeho majitel,

- sám rozhodne, za jaký finanční poplatek testování bude provádět, ale veškeré tyto vybrané prostředky zůstanou klubu.

O tom, jak celá situace dopadne, nebudeme rozhodovat my a naše komentáře, ale dnes již pouze Parlament ČR. Je ale dobré znát věci v celých souvislostech, což je záměr mého komentáře. Závěr si musí ale udělat každý z vás.

Děkujeme za váš komentář, ke kterému nemáme co dodat.

39/ Tak ještě jednou naposled k otázce a odpovědi č. 37 cituji: "V jednom máte pravdu, zaručit nelze nikdy nic, jelikož vždy půjde o subjektivní posouzení technikem, ale mám svobodnou volbu v tom, že STK si vybírám sám a mohu jít příště jinam, kde ten přístup bude jiný."

Tak ještě jednou naposled k otázce a odpovědi č. 37 cituji: "V jednom máte pravdu, zaručit nelze nikdy nic, jelikož vždy půjde o subjektivní posouzení technikem, ale mám svobodnou volbu v tom, že STK si vybírám sám a mohu jít příště jinam, kde ten přístup bude jiný."

Jsem rád, že jsme si ujasnili a že jste si vědom této slabiny jinak z mého úhlu pohledu celkem bohulibého návrhu. Nicméně právě v těchto detailech se mnohdy skrývá největší čert. I s ohledem na fakt, že Vy sám jste veteránista, chci věřit, že se na tento konkrétní problém zaměříte a že se ho ještě pokusíte eliminovat. Možná je to hloupost, ale napadá mne např., že by testační klubový komisař z titulu své odbornosti mohl pracovníka STK prostřednictvím nějakého zápisu do svého protokolu na tyto nuance (odchylky od všeobecného technického standardu) týkající se konkrétního typu vozu upozornit/navést ho. Zkrátka aby mu černé na bílém vzkázal: " Ty hele, Mustang z 69. měl červený blinkry a drobný únik oleje mezi převodovkou a motorem není vada, ale vlastnost. Jako odborník vahou své instituce ti za to ručím, nehroť to a plácni bumážku do papírů." Rozumíme si? Opravdu nerad bych, aby jsme přišli do bodu, kdy budu s veteránem objíždět STK v celém kraji a spoléhat na to, že je někdo normální, nebo že se nechá uplatit. Takhle je to v této zemi se vším a byl bych moc rád, aby jste si dali tu práci a tuhle pro nás zcela zásadní normu napsali tak, aby všichni úředníci i veteránisti měli pokud možno 99,9% právní jistotu. Děkuji za Váš čas a přeji v tomto hodně zdaru !

Můžete si být jist, že pro to uděláme vše, co půjde. Přece nebudeme sami proti sobě. Máte něco proti současné úpravě ověření technického stavu, která je uvedena ve V 355/2006 Sb.? Předpokládám, že nikoliv a právě v tomto duchu by to v prováděcím předpisu mělo být ošetřeno, ale s tím rozdílem, že u vozidel mladšího roku výroby (např. 1975 a výše do limitu - není upřesněno) by měla být kontrola ve větším rozsahu. 

Testovací komisař nemůže zasahovat do práce technika STK, jelikož ani on není všeho znalý. Ten, kdo by měl o svém vozidle vědět co nejvíce, je právě jeho majitel, který u technické prohlídky může být přítomen a určité specifické záležitosti objasnit.

40/ Dobrý den, je možné shrnout rozdíly resp. výhody a nevýhody provozování vozidel starších, více jak lhůta stanovená pro statut historickího vozidla, na tzv. bílých či veteránských registračních značkách podle navrhovaného zákona? Děkuji. 

Pro vozidla na tzv. bílých značkách platí Z 56 v plném rozsahu, v provozu nejsou nikterak omezena a můžete s nimi i podnikat. Pokud splní podmínku limitu roku výroby, nebo prvního uvedení do provozu 30 let a starší, mohou být otestována na historickou původnost. Tímto otestováním se pak dle zákona jedná o vozidlo historicky původní, ale ne o vozidlo historické. Výhodou otestování je, že ve SME nejsou měřeny emise a můžete využít i sníženou sazbu povinného ručení. Naproti tomu HV mají provoz omezen a nelze s nimi podnikat. Na těchto podmínkách v navrhované novele se nic nemění.

41/ Dobrý den, podporuji Váš postup. Pro mne byly snahy FKHV o tvorbu podrobných databází o našich vozidlech naprosto nepřijatelné. Dotaz: Budou podmínky pro HV na "zelených" a "bílých" (s testací) značkách stejné?

Nevím, o jakých podmínkách mluvíte. Pokud máte na mysli ověření technické způsobilosti, tak ne, jelikož na vozidla s bílou RZ se zákon vztahuje v plném rozsahu, kromě emisí, které nemusí být měřeny, ale prohlídka ve SME být musí.

42/ Vážený pane Sadovský, dovolím si odmítnout Vaši odpověď k dotazu č. 38. Skutečně bych Vás žádám o podrobné vysvětlení k problémům týkajícím se bodu č. 30. Prosím odpovězte podrobněji. Jako urgument přednedu, že udáváte, že technici jsou školeni, ovšem pouze pro předpisy národní. Jistě víte mnoho vozidel neplnilo tyto české a československé předpisy ani v r. schválení ať již proto, že se jedná o vozidla zahraniční, případně byly pro provoz v ČSR a následně ČSSR schváleny s vyjímkami. Právě znalost těchto vyjímek je mimo jiné tím čím jsou KTK vyjímečné a proč je pro registraci HV a pro provoz na veř. komunikacích nutná testace KTK a klubová nestačí. Úroveň znalostí KTK je významně vyšší než úroveň KlTK, o čemž rozhodňe nediskutjme, toto je absolutní fakt. Toto neřešíte a právě alibisticky problém přesouváte na spor majitele HV a technika na STK. Americké vozy, britské, či franzouzké npř. z období 60 až 70' let rozhodněnormy ČSSR platné v té době neplnily (naprosto všechny normy myšleno). To je právě to, co technik na STK nikdy nebudeschopen objektivně posoudit a v případném sporu v neprospěch majitele HV nebude arbitra. Nebavíme se o posuzování Škody 100, nebo Jawy 250 ale úplně jiných typů vozidel. A spor o tom zda Buick z r. 62 měl či neměl pásy je marginálie. Jde o mnohem fatálnější problémy.

Dále Váš argument k tomuto problému o volbě jiné STK již ovšem považuji za téměř urážlivý. Právě to je to co tímto argumentem přípouštíte, že nebude existovat jednoznačný výklad a jednoznačné posouzení stavu, právě to je ten argument který budí zděšení a nesouhlas napříč kluby, komisemi a celou veteránskou obcí. Snad zlé jazyky by mohly dodat, že kromě členů klubů, kterým byly za flagrantní porušení pravidel pravomoci odejmuty, což my chápeme jakožto potvrzení funkčních kontrolních mechanismů stávajícího systému. Děkuji za odpověď,

Vážně se domníváte, že předseda KTK má komplexní znalosti o tom, které výjimky pro schvalovaná vozidla byla udělována a to s ohledem na to, že ještě v letech 1960 - 1970 bylo prováděno schvalování vozidel na DI VB? Jak se vyrovnáte s faktem, že odpovědnost předsedy KTK není prakticky vůbec žádná na rozdíl od techniků STK? Jak mě vysvětlíte, že jsou běžně na STK schvalována vozidla na bílých RZ, a to i předválečná? O tom opravdu nemusíme diskutovat.

43/ Dobrý den, ještě jeden dotaz a to: bílé rz. Při prvotní testaci -vystavujeme normální protokol(dvoulist s foty) kopie je na Krajském úřadě, kde KÚ zapíše do velkého TP, že se jedná o HV. Na emisích toto berou-neměří emise,ale berou 500-600 Kč a ptám se za co? podívají se na vyfukové potrubí a na palivové potrubí - na výfuk se nedívají s tím, že to zkontrolují na STK ( na kanále). K zamyšlení na stanici emisí je tokové vozidlo max. 5 min.Takže toto je hyenismus za 5 min.( i s vytištěním protokolu takové peníze ? K průkazu- je to průkaz, kde jsou fota vozidla JSOU TAM NUTNÉ UDAJE , O VOZIDLE a KLTK tam davá při prodloužení razítko. klubu a FKHV po nás vyžaduje při každém prodloužení vypisovat nový dvoulist s foty jako při první testaci- dle mě je to buzerace- stačí jeden formulář (jako u rz.-V- )a platný protokol z STK nebo né ? Děkuji za odpověď.

Na cenu ve SME se musíte ptát někde jinde, jelikož toto z naší pozice nejde ovlivnit, ale plně chápu vaše rozhořčení a pokud se emise neměří, cena by k tomu měla být úměrná.

Pokud mluvíte o PHV, tak ten se vystavuje pouze pro historická vozidla a prodloužení doby platnosti dává předseda KTK a ne KLTK. FKHV zcela v souladu s V 355/2001 Sb. vyžaduje při každém prodloužení SV vypracovat novou Žádost o provedení testování HV, ale ta stačí bez fotografií. Takto by ale měla postupovat i při prodloužení HV, jelikož závazný je prováděcí předpis, a ne interní předpisy FKHV.

44/ Chci se zeptat, zda jste s pětiletou periodou STK mysleli i na historická vozidla na běžných černo-bílých registračních značkách, která mají platnou "testaci na historickou původnost" (Žádost o testování historického vozidla)? Nebo se na ně opět zapomnělo, tak jako při úlevě poplatků na dálnicích. Mnohý veterán na běžných SPZ ujede za 2 roky jen několik málo stovek kilometrů, a tak by i u těchto vozidel byl logický interval STK 5 let. Jsme přesvědčen, že současné počítače to v evidenci vozidel zvládnou.

Ano, i pro vozidla na černo-bílých RZ, pokud plní podmínky limitu pro HV, platí doba testování 5 let od doby provedení testování, ale ostatní pravidla pro tato vozidla platí jako u standardního silničního vozidla. Při úlevě poplatků se na nic nezapomnělo, a pokud jste čtenářem Motor Journalu, tak myslím, že v č. 2/2021, nebo na stránkách i-veteran naleznete článek, který tuto věc objasňuje.

45/ Jsem majitelem řady historických vozidel a zároveň člen klubové testovací komise. Jelikož mezi sběrateli a příznivci těchto HV koluje ohledně připravovaného zákona o provozu HV mnoho nejasností, chtěl Vás poprosit o vysvětlení nějakých změn.

Prý je potřeba zavést kontrolu technického stavu na STK z důvodu zvýšení bezpečnosti těchto vozidel v provozu. Dosavadní systém kontroly je tedy neúčinný? Určitě budete tedy mít přehled, kolik bylo cca za posledních 10 let dopravních nehod HV zaviněných špatným technickým stavem, nebo počet kontrol technického stavu policií. Mohl by jste mně s ním, prosím, seznámit?

Jak bude probíhat kontrola na STK, emise se prý nebudou měřit ? Dnes vozidlo s normální registrační značkou a s testací na historickou původnost na emisích jen zapíšou, vyfotí a emise se také neměří, jen je majitel zaplatí v plném rozsahu. Bude nás to čekat také? Bez měření emisí nelze pokračovat v technické kontrole, nebo na to v návrhu zákona pamatujete? Přijde mi hloupost platit zbytečně za něco, co se dělá jen papírově.

Jak bude třeba probíhat kontrola osvětlení? Renovuji nákladní automobil z roku 1969 výroby v USA. Koncová světla jsou tam červená, brzdová červená, blikač oranžová, ale nemám na světlech vyznačenu homologaci, bude je nutno znehodnotit a měnit za moderní, nebo montovat nějaké přídavné osvětlení? Přidám zadní mlhové světlo, vypínač ani kontrolka nebude moc dobře na očích, je to sdělovač a musí být dobře viditelný, abych prošel STK, musím znehodnotit palubní desku nepůvodním otvorem pro kontrolku?

Jak to bude s měřením účinnosti brzd? Mám některá vozidla, co nejdou jednoduše odbrzdit na válcové zkušebně, trvale 4x4, 6x6, 8x8 bez mezinápravového diferenciálu. Budou se nějak nadzvedávat ostatní nápravy do vzduchu na nějaké hevery, kozičky,( podvozek bude asi pěkně odřený a takový nadstandard asi i dražší ), nebo se bude moci používat decelerometr, či jen pocit technika při brzdění?

Co třeba vůle v zavěšení a v řízení? U některých vozidel je u nových součástek od výrobce taková tolerance, že ta malá vůle tam prostě je, na STK je ale jakákoliv vůle nepřípustná. Co třeba ostřikovač čelního skla, v tom roce 1969 ho tam ještě nemontovali. Musím ze silnice, nebo vyvrtat díry a dodělat?

Vzhledem k posouvání hranice, od kdy je staré auto veteránem, je do budoucna pro bezpečnost provozu asi nutnost větší kontroly, třeba i na STK, s tím souhlasím. Noví veteráni jsou výkonnější a rychlejší. Ale neházel bych je asi do jednoho pytle. Nestálo by za zamyšlení, že třeba auta do roku výroby 80 na tu technickou nehonit? Tuším že v Anglii po 40 ti letech vozidlo nemusí na technickou, vždyť to jsou už udýchaní dědci, a nechat STK těm mladším, dravějším? Ono ještě projít úspěšně STK neznamená auto v dobrém stavu, stačí se kolem sebe rozhlédnout a jistě je každému jasné, že pro mnohé je to jenom formalita a velice výnosný kšeft, bohužel, korupce se asi ze společnosti jen tak nevymýtí.

Nerad bych, aby se stal z nového zákonu nějaký paskvil, zákony mají být pro lidi, ne proti nim. Pro mnoho majitelů je HV vším a věnují mu více péče a času, znají je do posledního šroubku, než normální auto na každodenní ježdění. Je to dědictví pro další generace, svědčí o dovednosti a šikovnosti našeho národa. Tak proč by jim stát házel klacky pod nohy.

Na vaši první otázku vám nemohu odpovědět, jelikož takovou statistikou nedisponuji a musíte se ptát např. na polici ČR, ale tato otázka není vůbec relevantní.

U HV by kontrola ve SME vůbec neměla probíhat. U SV, která mají testování na historickou původnost, se emise neměří, ale kontrola dle zákona pro SV musí být provedena a musí být vystaven i protokol. Věřím, že vás zajímá mnoho konkrétních otázek, ale vše lze shrnout pod jednu odpověď tak, jak již bylo konstatováno - ověření technického stavu HV by mělo probíhat s ohledem na rok výroby, konstrukci a technické vybavení typu vozidla jeho výrobcem v době jeho výroby a prvního uvedení na trh. Musíte také pochopit, že za pravidla, jak budou nastavena, nese někdo plnou odpovědnost a nelze se srovnávat např. s Anglií, kde vládne úplně jiná motoristická kultura. A proč si myslíte, že se stále zpřísňují podmínky pro pracovníky STK, jako kamery, focení apod.?

46/ Dobrý den. Pred rokem jsem si pořídil fiat 850 sport coupe rok 69 bez jakýchkoliv dokumentů a renovuji si ho hádám že to bude ještě 2 roky trvat než ho dodělám otázka zní budu mít problém to dostat na veteranske značky bez dokladu?

Pokud vaše vozidlo splní předepsané podmínky, tak to problém nebude..

47/ Dobrý den. Mám reálnou obavu z činnosti techniků na STK, a to na základě osobních zkušeností. Mám mimo jiné Š Octavia 1960 na bílých číslech a při jedné z pravidelných kontrol STK mi byla zapsána "vážná závada: nelze se připojit k zásuvce OBD"!! Když přijedu se 60 let starým autem na emise, chtějí mi motor vytáčet jako u nových aut. Když jim ukážu oficiální pokyn, že takové auto vůbec nemají měřit, tak půl hodiny telefonují na všechny strany a odmítají tento postup. O zásadním problému s řazením pod volantem a starterem na lanko ani nemluvím. Ti technici musí mít v hlavě tolik typů aut, že to prostě nemají šanci obsáhnout, natož zohlednit. Pak reálně hrozí i přímé škody na HV vinou STK (např. poškození pásové parkovací brzdy na válcích u mého dalšího auta Willyse 1943). Obávám se, že do toho ani oni sami nebudou chtít jít -budou "za blbce" a ještě možná budou i hradit škody. Kdo jim (STK) zabrání, aby tohle riziko a starosti kompenzovali navýšením ceny?

Vy na základě vlastních zkušeností můžete mít určité obavy, ale jiní tyto obavy nesdílí. Vše záleží na osobním přístupu a to ani sebelepší předpis nevyřeší, ale máte určitou možnost, pokud jste znalí problematiky, určité věci svojí přítomností můžete ovlivnit a techniku objasnit.

48/Jsem příznivcem vojenské historické techniky a značně mě znepokojují diskuze okolo vojenských vozidel v souvislosti s návrhem změny zákona. Můžete mě proto sdělit, jaký byl váš přístup a jaký zastáváte názor v této věci, jelikož se domnívám, že vojenská historická vozidla tvoří nezanedbatelnou část naší historie, která by neměla být opomíjena a která je v současnosti předváděna a těší se velké pozornosti našich občanů?

Děkuji za vaši otázku, ale odpověď v tomto případě bude poněkud delší. Naším hlavním záměrem v navržených novelách bylo především řešit změnu systému testování silničních vozidel. Proto v předložených novelách jsme žádným zvláštním způsobem nechtěli zasahovat do problematiky historických vojenských vozidel. Již při přípravě této novely ale byla problematika historických vojenských vozidel nastolena a diskutována, a to na základě definice uvedené v § 1 odst. 3 Z 56/2001 Sb. Na pracovní setkání proto byli zvláště přizváni i zástupci UKUVHT (J. Zrucký a J. Zápotocký), jejichž spolek ale měla především zastupovat sama FKHV, jelikož jsou jejich členy, aby k této problematice zaujali své stanovisko. Z naší strany bylo dále konstatováno, že toto ustanovení zákona se netýká vojenských vozidel, která byla pro provoz na pozemních komunikacích schválena (viz odpověď č. 20), ale problém může nastat u vozidel tzv. pancéřovaných a bojových, která do běžného silničního provozu nikdy schválena nebyla. Proto byly hledány možnosti, jak ošetřit třeba jen přesun těchto vozidel na akce po komunikacích, a to ne pomocí přepravníků. Tehdejší zástupci za FKHV (J. Täubel a M. KOT) při jednom z jednání na toto téma jen stroze odpověděli, že k ustanovení § 1 může být i jiné vysvětlení, čímž z jejich strany, jako zástupců FKHV, diskuze skončila. I přes tuto skutečnost byly nastíněny tehdejším zástupcům UKUVHT určité možnosti, jak toto řešit, a jako jedna možnost byl zmíněn i vojenský historický ústav, který by tato vozidla zastřešoval a se kterým byla tato otázka konzultována. Pokud jsou mé informace správné, tak za svoji účast na pracovních jednáních byli představitelé a zástupci z řad UKUVHT dokonce kritizováni a poté proběhla i personální výměna. Po této personální výměně ale již k žádnému kontaktu ani vyjádření a návrhu ze strany nových představitelů UKUVHT nedošlo. Domníváme se, že tuto čistě odbornou záležitost měli řešit noví zvolení zástupci UKUVHT společně s FKHV, kteří o této problematice věděli, a času bylo dost. Ale nic z toho se nestalo pravděpodobně v domnění, že to vše zase nějak dopadne a nyní se nacházíme v situaci, jaká je. My jsme si plně uvědomovali, že tato část vojenské historie nemůže být nikterak opomíjena, ale z výše uvedených důvodů a čistě odborné problematiky jsme se soustředili především na silniční historická vozidla. Určitě se dají najít řešení, ale těm se někdo musí plně věnovat, jelikož kde není vůle, tak se samo nic nevyřeší. K této problematice se musí ale vyjádřit především MD, jak celou záležitost řešit. Určité řešení vidíme, můžeme se o to ještě pokusit, ale slíbit v současném nouzovém stavu nic nemůžeme. Výklad k této problematice provozu, lépe řečeno přesunu bojových vozidel, bude na stanovisku MD a z naší strany je možné udělat jen to, že bude ještě načten pozměňující návrh vycházející z tohoto stanoviska MD.

49/ Vzhledem k tomu, že se věnuji renovacím anglických vozů by mě zajímalo jak bude ve vašem návrhu přistupováno k určitým úpravám s kterými se setkávám na STK. Je běžné že na Jaguarech E nebo XK dochází k výměně převodovky za jinou 5kv z moderních aut, přestavbu z bubnových brzd na kotoučové ,16" kola za 15".Triumph Spitfíre výměny motorů z Opla, Mgb 4válcový motor za 8 válcový dokonce u předválečného MG TA celá výměna agregátu ze Spitfiera. Poslední hit doby je el. servořízeni, kdy se dokonce přeřízne tyč řízení a vsadí se tam motorek jako na stěrače. Těch věcí je mnoho. U moderních aut by všechny tyto úpravy znamenaly Hrubý zásah do konstrukce vozidla tzn.odebrání OTP. Jak to bude, když technik náhodou bude znalý věci a bude postupovat jako u moderních vozidel? Prosím o jasnou odpověď a né,že budu mít svobodnou volbu jezdit po jiných STK kde si toho nevšimnou. Děkuji.

Z vašich otázek je patrné, že jste s touto problematikou řádně obeznámen a za vaše otázky děkuji. Jistě víte, že dle současné právní úpravy se historická původnost posuzuje dle technického kodexu FIVA, který připouští maximálně výměnu 2 komponentů za typy neodpovídající období - viz Kodex FIVA 2010. Je pravdou, že v navrhované právní úpravě posouzení historické původnosti by mělo být prováděno dle národního Technického řádu, který by měl vycházet z platného Kodexu FIVA 2020. Na rozdíl od kodexu FIVA se ale v našem případě jedná i o schválení technické způsobilosti HV k provozu na pozemních komunikacích. Pokud má být posuzována historická i technická původnost tak, jak bylo HV vyrobeno, tak by mělo být i tak zachováno. Posouzení historické původnosti ale nedělá technik STK, ale klubový testovací komisař, který by toto měl z jeho odbornosti posoudit a případně vozidlo neotestovat. Zda hodnocení historické původnosti, které bude prováděno v Protokolu o testování, bude umožňovat určité odchylky od původního stavu, vám v této chvíli nejsem schopen odpověď, jelikož tato otázka by měla být diskutována a řešena až po schválené novele zákona v prováděcím předpisu.

50/ Dobrý večer, ještě jednou k dotazu č.43, je mi jasné, že v PHV zapisuje platnost prodloužení předseda KTK. Ale zpět k bílým RZ jedná se o zbytečné vypisování dvoulistu ( první testace) při prodloužení testace , nestační jeden list ? KÚ zapíší při první testaci do velkého TP, že se jedná o historické vozidlo a tento zápis v TP platí do doby zrušení zápisu např.(umrtím majitele, zániku vozidla)pracoval jsem jako technik na DI a do TP se prováděly jen zápisy z STK ,(platnost prohlídky) jiné zápisy se neobnovovaly - je v případě změn např.( jiné rozměry ráfků,výměny karosérii, motoru,ale,že by se obnovovaly zápisy, že se jedná o hist. vozidlo to né, pozn. FKHV nám nařizuje při retestacích pořídit 7 foto. a poslat foto. do jejich IS i když to mají nafoceno při první testaci-mají na to nárok ? SV-(bílé rv) fotí na STK. Děkuji za odpověď

Mohu s vámi souhlasit, ale současná právní úprava je daná V 355/2001 Sb. a v tomto případě je nutné ji dodržet. Pokud to má být jinak, tak je třeba změnit právní předpis a k tomu v současnosti chceme přistoupit na základě našich pozměňujících návrhů.

Vlastník HV se musí především řídit právním předpisem, který je pro něho závazný. To, že vám FKHV něco nařizuje, neznamená, že se tím musíte řídit, natož abyste poskytovat údaje do nějakého IS zájmového spolku. Má to ale jednu vadu, jelikož v současném stavu nemáte nikde odvolání a pokud se nepodvolíte, tak třeba nejezdíte. Toho FKHV velice dobře zneužívá, právní předpis si vykládá dle svého a pro svoji potřebu shromažďuje údaje, které k ničemu nepotřebuje.

51/ Dobrý den Petře, proč jste na poslední chvíli podal další pozměňovací návrh, když jste se domluvili s ministerstvem dopravy? Připomíná mi to praktiky pana Košárka. Děkuji za odpověď

Jednání s MD probíhala od počátku roku 2019, kdy byly řešeny rámce možné úpravy. Na základě konzultací jsme předkládali koncepty, které byly postupně a na základě vznesených otázek upravovány. Byli jsme ujišťováni o krocích správným směrem s tím, že pracovníci MD pro nás návrh připraví. Na základě vzniklé situace počátkem roku 2020 byly konzultace přerušeny a jednání s MD bylo obnoveno až na podzim 2020, kdy MD představilo svůj návrh, který byl načten a reflektuje pouze část našich diskutovaných a přijímaných otázek. Z těchto důvodů byl předložen náš druhý pozměňující návrh, který ani ten ale neobsahuje to, čeho jsme chtěli dosáhnout. 

A vy víte, jaká byla dohoda s MD? Můžete mě prosím sdělit, o jakých praktikách pana Košárka mluvíte?

52/ Chtěl bych se zeptat, jaký bude postup, pokud na STK neprojdu. Delším stáním zatuhne prasátko, zpuchří hadička, udělá se vůle na čepu, praskne manžeta apod. Neberu to nijak tragicky jako někteří jiní, prostě je to auto jako každé jiné a stát se to může. Aspoň za zaplacené peníze dostanu nějakou službu a ne jako dneska od FKHV, kde se jen čím dál víc platí, papírování komplikují, ale jinak nedělají nic. Bude také na opravu jen 30 dní? U veterána to není o tom zajít do prodejny a obratem mít díly...

A druhý dotaz, jak to bude s kontrolou evidenčních údajů u testace a na STK? Bude se pořád kontrolovat číslo motoru nebo třeba barva? Nedojde k posunu jako u běžných vozidel? Když změním barvu nebo vyměním motor za jiný stejného typu (třeba i jen dočasně, kdy původní motor bude na GO), bude nesmyslně nutná úplně nová testace a vydání celých nových dokladů jako teď? To by byl další velký posun k lepšímu.

Jinak moc děkuji za snahu pro majitele veteránů něco dobrého udělat. Nenechte se odradit pár pijavicemi, které akorát zneužívají monopolu a hrabou. Držím palce, ať se Vám podaří novelu prosadit!

Pokud na STK neprojdete, bude záležet na stupni závady a podle toho vám technik zapíše dobu platnosti. Praxe by měla být stejná jako u SV s tím rozdílem, že pokud neprojdete, vozidlo k opakované prohlídce můžete přistavit kdykoliv, ale po schválení vám bude zapsána doba platnosti do doby platnosti testová na historickou původnost.

Při technické prohlídce na STK bude předložen Protokol o testování a technik zkontroluje skutečné údaje na vozidle s údaji uvedenými v Protokolu o testování. O čísle motoru nebylo zatím rozhodnuto. I když tento údaj má z hlediska historické původnosti své opodstatnění, ale kdo, pokud nebude mít certifikát od výrobce pro dané vozidlo, posoudí, zda motor je původní? Domnívám se, že motor musí být stejného typu, ale bez uvádění jeho čísla, které u většiny modernějších vozů není ani dohledatelné. Barva vozidla dnes není posuzována jako závada, ale je podstatný technický údaj. Pokud dojde ke změně barvy, tak testovací komise a STK toto při opakované prohlídce zaznamená do protokolů a na základě tohoto záznamu a vaší žádosti bude v PHV na registračním místě tento údaj opraven, bez nutnosti nového zvláštního testování.

53/ Možná by bylo dobré položit "do vzduchu" otázku proč se teď v nouzovém stavu tolika tlačí na zákon o veteránech který platí více než 30 let. MD s tím problém nemá a veteránisté také ne. PČR a MV návrhy nepodporuje - v současném stavu neshledává problém.

Asociace STK nemá o testování a kontrolu zájem. Co za tím může být ??

Nouzový stav s tím nemá zdaleka nic společného, ale pouze tzv. otevřený Z 56 v PS.

Pokud pročítáte odpovědi, tak první oficiální návrhy byly konzultovány počátkem roku 2019, ale některé již i dříve, kdy žádný nouzový stav nebyl. Právě, že zákon o veteránech platí více jak 30 let, kdy byl prosazen na základě zcela jiné veteránské morálky a technické úrovně vozidel, je dle našeho názoru změna více jak nutná. Ale asi máte jiné zaručené informace.

54/ Tohle mi došlo emailem od kolegy ze Slovenska kde se už nějaký čas jezdí na STK a taková je realita..,,,,,,,,No cita sa to pekne, ale hlavne si dajte pozor na to co u nas na Slovensku je Vazny problem a to: ked idete s veteranom na STK, tak absolutne sa neprihliada na to, v ktorom roku bolo vozidlo vyrobene a pozaduju sucasne poziadavky na veci, ktore zakonite vozidlo dnes nemoze splnit. Napriklad vozidla s plechovymi bubnami musia absolvovat brzdne valce, kde samozrejme ze ovalita je na dnesne predpisy nevyhovujuca, tym padom vas nepustia, vyzaduju spiatockove biele svetlo, ktore mnoho vozidiel jednoducho nemalo, alebo vyrazene VIN cislo na presne urcenom mieste, ale vela vyrobcov malo cisla na stitkoch a na roznych miestach a podobne. Mam niekolko vozidiel, ktore su na bielych cislach nepretrzite od roku vyroby v ramci Ceskoslovenska (vsetko su vozidla z rokov 1930-1945) a sucasna legislativa ale hlavne ludia, ktori okolo STK a vytvarania novych legislativnych zmien, robia vsetko preto, aby sa veterany z nasich ciest dostali co najskor prec a aby nikoho neobtazovali. Zial to je realita.,,,,,,,a druhý email od kolegy z ameriky...pro srovnání...Sakra....tady se na veteránoch technická vůbec neřeší a pokud je auto starší 25let,dajo na to značky zdarma,pokud se jedná o vozidlo ze státní služby(vojenske.policejni,hasičske)tak ani nemusíš platit registraci,jako respekt ke službě kterou vozidla odvedly... proč jsme zase papežštější než papež??

Nebudu komentovat, jak je to v jiných státech, ale naší snahou je podmínky nastavit tak, aby byly pro vlastníky vstřícné a to nejen na STK, ale v celém systému testování.

Je na zodpovědnosti každého státu, jak si své podmínky pro HV nastaví.

55/ Kolegové, dovolím si zde i já uvést své vyjádření, jelikož situace přešla v otevřený boj. Jako to první a základní by se měla rozebrat petice a její význam.

Je to petice za veterány?

Nebo je to petice za záchranu FKHV?

Předem shrnu petici a pak vysvětlím jednotlivé body:

1. ze zákona bude odstraněno pověření k testování od FKHV - PRAVDA

2. testování na historickou původnost přejde pod kontrolu veřejné správy - PRAVDA

3. historická vozidla na STK - PRAVDA

4. možnost jedné RZ pro více vozidel - nemá se změnou nic společného LEŽ

5. vojenská historická technika z velké části NEPRAVDA

6. prostředky zůstanou v STK, pokud jde o finance klubů, tak ABSOLUTNI LEŽ

1. Končí monopol firmy FKHV, která mnohdy v rozporu se zákonem a mnohdy také v rozporu se svými vlastními pravidly určuje testování HV. Toto není výsledek práce členů, kteří v dobré víře zakládali tuto původně zájmovou organizaci. Toto je výsledek posledních několika let ignorování připomínek, ignorování pravidel, vylučování klubů a zastrašování jediným argumentem: nebudeš souhlasit - nebudeš testovat. Copak souhlas s politikou FKHV má něco společného s odbornou prací při testování? NEMÁ.

2. Pověření k testování na historickou původnost přejde pod kraje. ANO tento bod je pravda, ale to, co už není uvedeno, je že krajem budou jmenovány a registrovány pouze kluby, které se zabývají tématikou HISTORICKYCH vozidel a splňují kritéria stanovená zákonem. Z toho vyplývá, že budou testovat téměř všechny kluby sběratelů historických vozidel jako dnes, které si požádají a splní zákonem dané podmínky.

3. Historická vozidla na STK - ANO, ale důvody - ten nejdůležitější je směrnice EU, která povoluje pohyb vozidel po veřejných komunikacích pouze s platnou technickou kontrolou. Toto u nás vyřešeno nebylo, proto to, co se nazývá dnes poslaneckou iniciativou, není žádná iniciativa, ale oprava chyby- nedostatku, který jednou opraven být musel! Iniciativou můžeme nazvat snahu o to, jak bude STK kontroly provádět a jak často. A toto je opět v rozporu se zájmy FKHV, protože ta nebyla schopna překousnout prodloužení pravidelných prohlídek z jednoho roku na dva roky - iniciátoři byli v té době označováni jako největší nepřátelé a škodiči FKHV. Nyní je vyjednáno pět let, a pokud s tím dnešní představitelé FKHV souhlasí, tak jen pro to, že už jim nic jiného nezbývá.

4. Jedna registrační značka na více vozů. Toto byla vždy jen otázka vstřícnosti MD a pojišťoven. Nic to nemá společného s novým systémem. Ani nikdy nemělo.

5. Otázka historických vozidel vojenských. Tento bod je složitější, opět se nedá nazvat iniciativou¬! Co se týče vojenských vozidel, dotáhli jsme to až k otestování a puštění tanku na silnici. Nebudu se ptát, jak krajská komise posuzovala technický stav tanku! Toto a jiné případy vyvolaly polemiku, co vlastně FKHV může a co ne. Pokud mohla uvádět zpět na silnici motorová vozidla, která byla schválena pro provoz na pozemních komunikacích a má to v zákoně dáno, tak jak je možné, že schvaluje vozidla, která na vozovku nikdy nepatřila. Musím ale poznamenat, že vozidla v počátcích motorismu nebyla schvalována do provozu, ale to doufám, že je všem jasné. Dnes díky připravovaným změnám se řeší i vojenská bojová vozidla, která ale v navrhované změně oproti stávajícímu stavu nic nemění a ne tak, že se dá hlava do písku a tváříme se, že to nějak dopadne, a že to nějak projde.

6. Prostředky získané z testování zůstanou u majitelů STK. Toto je od počátku největší strašák a taky největší lumpárna, jak udělat z poslanců nepřítele majitelů historických vozidel. Celý nový systém je postaven na odbornosti členů klubů zabývajících se historickými vozidly. Tedy tak jak dodnes, odborníků v klubech. Nikdo nikdy, ani na vteřinu odborníky odstavit nechtěl, ani nemůže. Tento argument slouží jen jako strašák vedení federace a to absolutně záměrně, protože to pánové z FKHV ví celou dobu a jen záměrně lžou. No a proč? Co kdyby přijela na STK Cobra a k ní doklady, co dokazují, že je to nová a postaršená Cobra. Místo toho, aby se někdo snažil pomoct dostat legálně tyto repliky na cestu, tak se z nich udělá veterán s potvrzenou historií. A toto v novém systému již nebude možné.

Majitel a příznivec HV - z opatrnosti zatím v anonymitě, jelikož bych mohl být FKHV za své vyjádření vyloučen.

Děkujeme za vaše vyjádření, na kterém mě zaráží jen jedna věc, a to možné vaše vyloučení za veřejně vyslovený názor. Pokud to takto opravdu je, tak je situace v této veteránské společnosti ještě horší, než jsem se domníval. 

56/ Vážený pane poslanče, bohužel na svém webu uvádíte spoustu věcí jen napůl. Např. v otázce 9 jste nějak zapomněl uvést, že klub musí mít i živnostenské oprávnění. Víte kolik klubů v současné době takové oprávnění má? Myslím, že skoro žádný. A moc jsem nepochopil, jak jste myslel, že klub si bude kontrolu provádět sám? Vždyť to je přeci nesmysl, pokud klub záměrně pravidla poruší, přeci sám sebe nenahlásí a nezruší. A Krajský úřad nemá odbornost na to, aby takové porušení poznal, proto je to celé nesmysl. I celá věc s STK je nedomyšlená, protože historická vozidla jsou tak specifická, že takové prováděcí vyhlášky by musely být extrémně dlouhé a nedovedu si představit, že nějaký technik je bude znát všechny. To pak může znamenat zdražení této kontroly, protože STK si cenu určují sami. Navíc nerozumím tomu, z jakého titulu, zde můžete lidem psát, že do linky STK vjede strojem sám? Současné předpisy toto totiž nedovolují. A nemyslím si, že toto jako poslanec můžete zaručit. Víte, myslím, že si hlavně neuvědomujete jednu věc. FKHV dnes celé hnutí veteránistů zaštiťuje a podporuje je. A nejde jen o testování, lidé mají kam zavolat, obrátit se s dotazem, kluby mají podporu například při pořádání akcí apod. Kdo tohle všechno pak udělá? Krajský úřad.

Ano, máte pravdu a omlouvám se za neúplnou odpověď, ale domnívám se, že to není až tak podstatné, jelikož získání tohoto ŽL není až tak velký problém, ale je tímto narovnán právní stav. Kolik klubů v současnosti nedodržuje právní pravidla, mě je jedno, jelikož je to jejich zodpovědnost.

Je u nás již nepsaným zvykem, ze všech dělat hned podvodníky, ale tak to přeci není. Proč klub, který je za testování pod sankcemi odpovědný, by měl podvádět a pak z jakého důvodu? Aby přišel o možnost testovat, nebo někomu za něco vyhověl? To přeci nedává logiku. A ta největší kontrola je přeci veteránskou veřejností, a pokud strpíme nepravosti, tak je to ke škodě těch všech poctivých na úkor podvodníků. Prováděcí vyhlášky ještě nejsou na stole a vám už je jasno, že je to celé nesmysl. A co řeknete na to, že prováděcí předpis pro ověření technické způsobilosti by měly být právě co nejjednodušší? Nevyhovuje vám snad ověření kontrolou stavu dle současných pravidel? Nikde jsem netvrdil, že celou linkou budete projíždět sám, ale u kontroly máte právo být přítomen a případně věci obsluhy vozidla korigovat.

Můžete mě prosím sdělit, o jakém hnutí, které FKHV zaštiťuje, hovoříte, nebo co podporuje? Nejsou snad tady i jiné spolky a sdružení, které pořádají své akce a podporují své členy? Pokud jsem informován, tak FKHV ještě nikdy žádnou akci nepořádala, jelikož to za ně dělají spolky v ní sdružené pod hlavičkou FKHV.  

57/ Dobrý den p. Sadovský. Několik lidí přede mnou zde nakouslo problém zohledňování technických specifik u HV technikem STK. Z diskuse a zejména z Vašich odpovědí mne jako majitele HV oprávněně jímá hrůza. Chystáte se rozložit něco, co tady desítky let byť nedokonale funguje. Argument, že to děláte pro větší bezpečnost provozu vzhledem k tomu, že jste sám přiznal, že nemáte ani tušení, kolik HV vinou svého technickému stavu způsobilo nehodu, neobstojí. Řešíte zde společenský problém, který neexistuje, gumovou normou která vyvolá jen chaos, dohady a soudní spory. Nezlobte se, ale odkazovat majitele na "jakousi" diskusi s technikem nad jámou STK je čirý alibismus, diletantství a nezodpovědnost. Za to Vás budou mít obě strany velice rády.

Nikdy jsem neuvedl, že tyto návrhy dělám z titulu zajištění větší bezpečnosti, ale s ohledem na změnu systému testování, který dle mého názoru již je za hranou svých limitů. Měl byste chápat, že zde má někdo svoji odpovědnost a na tom, že technická způsobilost bude prováděna formou STK, byla při jednáních všeobecná shoda, což potvrzuje i současný prezident FKHV, kdy i on sám uvádí, že to bylo pouze otázkou času, kdy k tomu ze strany MD dojde. Obdivuji vás, že vy již dnes vše vidíte, jak bude, aniž máte k tomu jakékoliv argumenty. A pokud konkrétní argumenty máte, tak je předložte, ať máme věcně o čem diskutovat.

58/ Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, jaké zkušenosti a motivy vás vedli k úvahám na změny v systému testování? Nemám na mysli, proč se musí systém změnit, to už bylo vámi vysvětleno. Děkuji.

Děkuji vám za váš dotaz a pokusím se uvést náš prvotní směr našich úvah a představ. Nebudu zde uvádět mé zkušenosti, jelikož každý jistě máme své, ale mohu pouze uvést, že v posledních letech jsou jen negativní. Uvědomuji si, že určitá vysvětlení, která by vedla k lepšímu porozumění, měla být z naší strany asi více prezentována a ne pouze to, proč systém není dobrý a proč se má změnit.

Pro lepší představu uvedu i několik příkladů. Právnická osoba, která se rozhodne, že bude provádět ověření technické způsobilosti (dále jen STK) a pokud splní stanovené podmínky, tak z moci úřední k tomu od veřejné správy dostane oprávnění a osvědčení. Tedy stát tuto vlastní činnost nevykonává, ale odpovědnost přenesl na STK. Podmínky ověření technické způsobilosti si však nevytvářejí jednotlivé STK, ale jsou jednotně dány veřejnou správou (MD) pro všechny STK, jelikož ta odpovídá za to, jaká vozidla jsou provozována a to s ohledem na mezinárodní smlouvy a směrnice, kterými je ČR vázána.

Obdobu spatřuji i u historických vozidel, kdy by orgán státní správy k testování HV pověřil právnické osoby, které tuto činnost za splnění daných podmínek budou vykonávat. Zde ale zdůrazňuji, pověřil pouze k testování na historickou původnost, jelikož právnická osoba - zájmový spolek, nemůže z titulu své odpovědnosti schvalovat HV do provozu a vytvářet podmínky pro jejich provoz, od toho je tu MD, které je schopno posoudit, co lze tolerovat a co ne.

Jiné to je ale u testování na historickou původnost a i zde je MD vázáno směrnicí EU, která jasně definuje HV jako takové. V určitém ohledu může pro testování historické původnosti převzít pravidla daná FIVA, ale je tu podstatný rozdíl, jelikož FIVA ve svých pravidlech neřeší technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a dle kodexu FIVA je možné vyměnit i určité podstatné díly, které mohou ovlivnit technické vlastnosti vozidla. Pro historickou původnost dle FIVA toto možné je, ale pro provoz, aby byl vyměněn motor za motor zcela jiného typu a náprava, která se tam hodí, tak to jistě ne. Tedy pokud SV, které je registrováno v registru silničních vozidel a byla mu vydána RZ a splní podmínky FIVA, tak tomuto vozidlu národní autorita může nechat vystavit tzv. FIVA Identity Card. Obráceně to ale možné není. Vozidlo, které není registrováno a ztratilo technickou způsobilost a byla mu vystavena FIVA ID Card, tak není možné na pozemní komunikaci provozovat.

Jsem toho názoru, že do pravidel k provozu HV na pozemních komunikacích se nemá MD co mluvit, jelikož je to čistě odborná záležitost v gesci MD, která má k tomuto patřičné odborníky. Možné je ale pouze to, že diskuzí s oprávněnými lidmi z řad veteránské veřejnosti společně s MD hledat určité výjimky a možnosti, co možné je, které pak pro HV uplatnit v prováděcích předpisech.

V případě testování na historickou původnost MD žádné odborníky na tuto problematiku nemá a zde je největší prostor k tomu, jak pravidla s MD a odborníky z řad veteránské veřejnosti nastavit. Z těchto důvodů byli proto na pracovní setkání k této problematice pozváni zástupci tzv. tripartity (FKHV, AKHV, AVCC), kteří veteránskou obec zastupují, aby tato pravidla byla společně diskutována a hledána. To, že naše představené konkrétní návrhy nebyly posléze těmito spolky patřičně prezentovány, je věc jiná. Vývoj posledního roku, kdy se nacházíme v podmínkách pandemie, určitá společná jednání dále znemožnil. Uskutečnila se jen určitá separátní jednání bez přítomnosti všech členů pracovní skupiny a z těchto důvodů vidím i určitou nespokojenost některých veteránistů s tímto vývojem.

59/ Dobrý den, přečetl jsem si vaše odpovědi na mnohé otázky, a souhlasím s tím, co prosazujete a chcete změnu. Pokud bude vše jak říkáte, především kontroly na STK, tak je to správný směr a podporují vás ve vašem snažení. Měl bych i jednu otázku. Nebylo by vhodnější dat do registru HV všechna auta starší 30 let? K čemu jsou bílé SPZ na HV?

Zákoně toto nelze vymoci, ale pokud se vlastník SV rozhodne, že bude vozidlo provozovat jako historické a uplatňovat veškeré výhody s tím spojené, tak tuto možnost mu legislativa již dnes umožňuje. A k čemu jsou bílé SPZ na HV, na to si musí odpovědět každý sám.

60/ Dobrý den pane Sadovský, nevím jakou zkušenost máte vy s techniky na STK , ale já z vlastní zkušenosti moc dobrou ne. A proto jako majitel historického vozidla plně chápu obavy majitelů veteránů s tím jak prohlídka na STK bude probíhat. A mám ještě obavy s toho jak se v tomto státě mění jakékoli předpisy a zákony a to podle toho ,kdo momentálně ovládá sněmovnu potažmo ministerstva. A to se týká i norem provozu vozidel a jejich způsobilosti kterou ověřuje právě STK. Ono to co se momentálně předkládá i vaším jménem do sněmovny už po volbách nemusí platit. A to souvisí s tím která strana vyhraje a dosadí si tím pádem svoje lidi jak do sněmovny tak i na ministerstva . A tím se také může stát , že vy jako předkladatel po volbách již ve sněmovně nebudete a vše co bylo až doposud řečeno a přislíbeno už nebude platit.

A moje zkušenosti s techniky na STK? Ford Focus rok 2001 , zakoupen v ČR a ihned při koupi byly na skla nainstalovány zatemňovací folie a to akreditovanou firmou která vydala i certifikát.Přihlášení vozidla bez problémů a první STK také. Potom si někdo na MD změní vyhlášku a nařídí zakázat tuto úpravu a nezajímá ho , že to bylo až doposud legální. Takže přijedete na STK a technik vám arogantně oznámí , že folie musí pryč jinak jste nevyhovující. Na vaši námitku , že to bylo schváleno a máte i certifikát je vám oznámeno , že tento papír je falzifikát a vyrobil jste si ho sám a tím kontrola STK končí s výsledkem nevyhovující . Musíte folie které byly předtím povoleny a zaplaceny strhnout a vyhodit , protože nějaký úředník rozhodl. A moje druhá zkušenost opět Ford Focus , zakoupen v ČR . Na jeho první STK jsem ho nechal připravit v autorizovaném servisu Ford. Po jeho vyzvednutí jsem jel na STK , kde my bylo při měření emisí oznámeno , že vozidlo je nevyhovující . Shodou náhod se daná STK a servis Ford nacházel na stejné ulici a takže po mém telefonátu se dostavil mechanik od Forda a musel pracovníkovi na emisích objasnit to co byl měl jaksi znát když měří emise. A uznáte sám , že až přijedu na STK se svým HV a budu ve při s technikem , tak jaksi nemám kam zavolat , aby mu to někdo přišel objasnit . A každý technik si bude prováděcí předpis samozřejmě vykládat po svém.

Takže tak jak uvádějí někteří pisatelé pochybnosti o kvalitách pracovníků na STK a o jejich ochotě diskutovat nad kanálem o specifických vlastnostech daného veterána je plně na místě.A nějaký prováděcí předpis se bude měnit podle toho jak jsem uvedl výše a také se může stát , že jak ovládnou stát enveromentalisté tak pošlou všechny veterány na emise a nastaví taková pravidla která je vytlačí z cest. Za odpověď předem děkuji.

Každý jistě máme své zkušenosti, někdo dobré, někdo méně dobré a někdo špatné, ale nelze se na věci dívat jen jednou optikou a na základě pouze těch špatných zkušeností. Je to vždy a bude věcí osobního přístupu a zde i sebelepší předpis nemůže nic vyřešit. To, co někde neprojde, tak jinde bez problémů jde a to za stejně daných podmínek. Jak prohlídka na HV bude probíhat, ještě není dáno, ale faktem zůstává, ať chceme nebo ne, dříve, nebo později prohlídky HV na STK prostě budou, ať se to někomu líbí, nebo ne. Nyní máme ale jedinečnou příležitost být u toho a něco dobrého a vstřícného pro to udělat. Mohlo by se stát, že to později bude řešit pouze úředník bez ohledu na specifické záležitosti pro HV.

Nelze tady rozebírat každý konkrétní případ, ale technik STK musí respektovat dané předpisy. Pokud se předpisy mění, tak je to v tomto případě otázka čistě odborná a ne politická a už vůbec to není o tom, kdo právě ovládá sněmovnu nebo MD. Jsou tu totiž i jiné závazky dané evropskou legislativou a mezinárodními dohodami, která stát musí respektovat.

61/ Od pana Jiřího Patočky přišel mail s tímto doprovodným textem: Vážení členové, jistě Vás všechny zajímá, jak se aktuálně vyvíjí situace ohledně zákona 56/2001Sb, který může změnit podmínky testování. Proto si dovoluji přeposlat toto vyjádření FKHV a níže pak přeposílám mail, ve kterém FKHV připravila Důvody pro zachování současného systému testování historických vozidel. Po jeho přečtení mi jsou známy jen tyto důvody pro zachování současného systému: 1. Zabránit odtajnění podvodně otestovaných vozidel, 2. Zachovat si řídící vliv na kluby a zachovat si příliv peněz do FKHV, nic víc a nic míň. Je to tak, nebo je v tom ještě něco jiného?

Jaké jsou přesné důvody a motivace uváděná v různých vyjádření představitelů FKHV, rozesílaná prostřednictvím e-mailů na návrhy změny zákona 56/2001 Sb., nemohu nijak komentovat, to vědí jen jejich autoři. Pravdou ale je, že ze strany těchto představitelů, kteří svým způsobem FKHV reprezentují, toho bylo komentováno již tolik, že se v tom normální člověk ztrácí. A zde bych mohl položit otázku - jsou to názory těchto pisatelů, nebo je to názor FKHV? Pokud se podíváme na stránky FKHV, tak žádný rozbor, co je špatně a co se změní, tam nikdo nenajde, pouze polopravdivé obecné proklamace. A musím si položit i druhou otázku - zastupuje FKHV celou veteránskou veřejnost? Domnívám se, že nikoliv, pouze si toto právo osvojila z titulu, že k testování byla zmocněna. Jsou zde ale i jiné spolky (AKHV, AVCC v AČR), které zastupují nemalou část příznivců a vlastníků HV a od těch jsem žádná vyjádření nezaznamenal. Jedním z důvodů, jak se domnívám, může být i jejich současné nerovnoprávné postavení v systému testování z titulu monopolu FKHV.

62/ Na stránkách iveteran jsem nalezl petici za veterány. Chci se zeptat: proč FKHV, která jistě zastupuje zájmy většiny nás všech, v petici nenabízí i možnost podpory novely zákona, kterou domluvila s Ministerstvem dopravy? U nestranné zájmové organizace bych to očekával.

Tento dotaz musíte adresovat na FKHV, proč tuto možnost nenabízí a třeba i to, co bylo účelem petice. Dále nevím, o jakých zájmech mluvíte, jelikož za celou dobu platnosti současného systému testování, nebyla FKHV schopna pro majitele HV nic pozitivního udělat, ba naopak.

63/ Vážený pane Sadovský, velmi Vám i panu Ratiborskému ve vámi navrhovaných změnách fandím, protože se domnívám, že současný systém je přežitý a kdysi dobrého nápadu se chytla skupina, které jde jen o její profit. Prodloužení na 5 let je super a hodně lidem usnadní život, běžně se mi stane, že jediná cesta, kterou za současnou délku testace stihnu, je ta na testaci... Z nenávistných e-mailů, které nyní dostávám, mám pocit, že se nejvíce jedná o to, že někoho připravíte o kšeft, jiného možná o vliv a dalšího o informace. Jak si jinak vysvětlit, že náklady FKHV narostly ze 300tis v roce 2013 více než třicetinásobně? Jen bych si dovolil vyjádřit obavu, ať se toho nechytne jiná skupina, která bude mít zájem spíše o peníze, než o HV. Děkuji.

Proč náklady takto vzrosty, by vám měla vysvětlit FKHV. Mohu porozumět i tomu, že náklady průběžně rostou a veškerý provoz a činnost takového zájmového spolku, jakým FKHV je, se nedá dělat na dobrovolné činnosti. FKHV to ale vzala za špatný konec.

Jak jsem již uváděl, zaručit nejde nikdy nic, ale neobávám se, že by se zde vytvořila nějaká další ovládací skupina, jelikož k tomu není žádný důvod. Veškeré peníze za testování totiž zůstanou v klubech na jejich činnost a nebudou se nikam odvádět, tak jako dnes například na pořádání plesu.Zde můžete vkládat své dotazy

Odpovědi na nejčastější z nich, budeme průběžně aktualizovat a postupně doplňovat výše.